Achras zapota Meaning in Bengali (Achras zapota অর্থ)

/noun/ সবেদা;

Google News